{{dv.plant.address}}
{{dv.numWapper2.totalNum>=0?dv.numWapper2.totalNum:'--'}}//

{{dv.numWapper.totalNum>=0?dv.numWapper.totalNum:'--'}}//

{{dv.updateDate?(dv.updateDate+(dv.minllis*60*1000)|date:'HH:mm':'UTC'):''}}
{{dv.updateDate?(dv.updateDate+(dv.minllis*60*1000)|date:'yyyy-MM-dd':'UTC'):''}}